Ochrana soukromí - pro návštěvníky webu

Zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek

Pro naši společnost je velice důležitá důvěra našich zákazníků a dalších uživatelů jejích služeb. Chtěli bychom Vás proto seznámit se zásadami, které naše společnost ctí a dodržuje při práci s Vašimi osobními údaji, jakož i dalšími informacemi o našem vzájemném vztahu. Naším cílem je informovat Vás, jako našeho rovnocenného partnera, otevřeně a co nejvíce srozumitelně o údajích, které o Vás zpracováváme, o důvodech, proč tak činíme, o právech, které v této souvislosti můžete využívat i o opatřeních, která každodenně přijímáme proto, aby byly Vaše údaje u nás v absolutním bezpečí. 

 • Totožnost správce - Správcem Vašich osobních údajů, které jsou shromažďovány pomocí webových stránek, je společnost ALGAZ s.r.o. se sídlem Dlouhá 2699, 76001, Zlín - IČ: 26302284 

 • Kontaktní údaje správce - Vaše žádosti a stížnosti můžete podávat a veškerá svá práva uplatňovat pomocí e-mailové zprávy zaslané na naší kontaktní e-mailovou adresu algaz@seznam.cz.

 •  VYMEZENÍ ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELU, PRÁVNÍHO DŮVODU, ZPŮSOBU A DOBY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

 • Pro zjednodušení práce s těmito zásadami jsou jednotlivé informace rozděleny dle toho, jakou činnost provádíte na webových stránkách www.algaz.cz, anebo o jakou záležitost se zajímáte.

 • Nákup zboží a služeb v internetovém obchodu

 • Je nutné v tomto případě udělit společnosti Mountfield a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů?

 • Ne. Zpracování osobních údajů popsané v tomto odstavci je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, pro plnění zákonných povinností, které nám ukládají platné právní předpisy, anebo je odůvodněné oprávněnými zájmy naší společnosti. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje Váš souhlas. Pokud byste nám níže uvedené údaje neposkytl/a, nemůžeme s Vámi uzavřít kupní smlouvu na zboží anebo smlouvu o poskytnutí Vámi požadované služby.

 • Které Vaše osobní údaje v tomto případě zpracováváme?

 • V souvislosti s Vaším nákupem zboží anebo služeb v internetovém obchodu www.algaz.cz provozovaném na webu, může naše společnost zpracovávat Vaše níže uvedené osobní údaje:

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytl/a při objednávce, tedy jméno, příjmení, kontaktní a doručovací poštovní adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v případě, že jste podnikající fyzickou osobu, též Vaši obchodní firmu/název, adresu místa podnikání anebo sídla, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

 • informace o Vaší objednávce v našem internetovém obchodu (zejména číslo objednávky, datum nákupu, typ a množství objednaného zboží, kupní cena objednaného zboží, způsob doručení a platby, informace o automatických nákupních notifikacích zasílaných na e-mailovou adresu zadanou při nákupu, stav objednávky),

 • informace vytvořené naší společností v důsledku uzavření příslušné smlouvy (zejména číslo zákazníka, datum a číslo vystaveného účetního a daňového dokladu, typ a množství zakoupeného zboží anebo služby, kupní cena zakoupeného zboží anebo služby, datum a způsob zaplacení ceny zboží anebo služby, datum a způsob doručení zboží anebo realizace služby, délka poskytované záruky na zboží/službu),

 • informace o naší vzájemné komunikaci anebo jiném kontaktu souvisejícím s uzavřením a plněním smlouvy (zejména použitý komunikační kanál, datum a obsah komunikace),

 • informace pro marketingové účely vytvořené naší společností na základě Vašeho využívání našich služeb (zejména informace o Vašich nákupech u naší společnosti a zařazení do jednotlivých zákaznických segmentů - skupin),

 • informace o Vašem hodnocení našeho internetového obchodu a zakoupeného výrobku/služby,

 • informace související s případným odstoupením od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména datum odstoupení, způsob vypořádání již realizovaného nákupu),

 • informace související s Vámi uplatněnou reklamací zakoupeného zboží/služby (zejména datum uplatnění reklamace, čísla a data reklamačních dokumentů, popis vytknuté vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace, způsob vyřízení reklamace, datum vyřízení reklamace).

 • Za jakým účelem, jakým způsobem a jakou dobu v tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje?

 •  

  Uzavření, změna, plnění a případné ukončení smlouvy

  V tomto případě musíme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, informace o Vaší objednávce a následně i informace vytvořené naší společností v důsledku uzavření příslušné smlouvy, proto, abychom s Vámi mohli na základě Vaší objednávky řádně uzavřít kupní smlouvu, a abychom byli schopni plnit povinnosti, ke kterým jsme se zavázali v kupní smlouvě, anebo které musíme v souvislosti s uzavřením smlouvy přes internet plnit dle platných právních předpisů. Jednoduše řečeno Vaše údaje potřebujeme, abychom mohli Vaši objednávku administrativně zpracovat a fakticky vyřídit, zaslat Vám potvrzení o přijetí objednávky a následně Vás průběžně informovat o stavu Vaší objednávky, vystavit a zaúčtovat příslušné daňové a účetní doklady, zajistit, aby Vám objednané zboží bylo doručeno Vámi zvoleným způsobem dodání anebo přepravy a zajistit provedení on-line platby, pokud jste si zvolil/a tento způsob úhrady kupní ceny. Naše společnost potřebuje zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje také proto, aby mohla zákonným způsobem reagovat na Vámi uplatněné právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené přes internet ve 14 denní lhůtě. Musíme si ověřit, zda byly naplněny zákonné předpoklady pro uplatnění tohoto práva a následně vypořádat naše vzájemné nároky na vrácení zboží a kupní ceny.
  Faktury anebo jiné daňové doklady vystavené naší společností, které kromě jiného obsahují Vaše osobní údaje, musíme podle platných právních předpisů archivovat po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňového dokladu jsou po dobu 10 let ode dne vystavení daňového dokladu uchovávány i související objednávky přijaté v rámci našeho internetového obchodu. Vaše osobní údaje uchováváme za účelem uzavření, změny, plnění, případně ukončení smlouvy rovněž v naší zákaznické databázi, a to v zásadě po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby poskytované na výrobek. 

  Hodnocení nákupu a zakoupeného zboží

  ​Naše společnost Vám umožňuje ohodnotit Váš nákup v našem internetovém obchodu i vlastnosti Vámi zakoupeného výrobku. Vaše komentáře, připomínky a náměty nám pomáhají zlepšovat kvalitu našich zákaznických služeb a prodávaného zboží. Poskytnutím Vaší recenze můžete také pomoct dalším zákazníkům při jejich rozhodování o koupi určitého zboží u naší společnosti. Zpracování Vašich osobních údajů pro účely zaslání žádosti o hodnocení nákupu anebo produktu a následného shromažďování, vyhodnocování a zveřejňování zákaznických hodnocení a recenzí proto považujeme za oprávněný zájem naší společnosti.
  ​Naše společnost zasílá žádosti o hodnocení výrobku na Vaší e-mailovou adresu buď sama anebo prostřednictvím svého smluvního partnera. V rámci nákupního procesu můžete zaslání této žádosti o hodnocení odmítnout.

 • Pokud naše společnost zasílá žádost o hodnocení prostřednictvím smluvního partnera, celý proces funguje takto. Naše společnost zpřístupní některé informace o Vaší objednávce (pouze v rozsahu číslo objednávky, údaje o zakoupeném zboží a e-mailová adresa), provozovateli portálu Heureka.cz za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je v tomto případě vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu a údaje o zakoupeném zboží použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde. Provozovatel portálu Heureka.cz Vaši e-mailovou adresu a údaje o zakoupeném zboží uchovává po dobu, po kterou je náš internetový obchod zařazen do programu ověřeno zákazníky, nebo do doby, kdy nám sdělíte svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení nebo odmítnete zasílání obchodních sdělení přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je Vám poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku. Výsledné hodnocení, které jste vyplnil/a v rámci zaslaného dotazníku, bude společně s přezdívkou, kterou jste případně v dotazníku vyplnil/a, zveřejněno na portálu Heureka.cz. Vaše hodnocení zboží může být současně zveřejněno i na webových stránkách naší společnosti, společně s Vaším křestním jménem. Ani na portálu Heureka.cz, ani na našich webových stránkách v žádném případě není zveřejňována Vaše e-mailová adresa anebo další údaje o Vašem nákupu.

  Naše společnost není správcem ani zpracovatelem Vašich osobních údajů, které jste poskytl/a provozovateli portálu Heureka.cz při využívání služeb tohoto portálu, například v rámci své registrace na portálu anebo při svých dalších aktivitách na uvedeném portálu. Vezměte prosím na vědomí, že provozovatel portálu Heureka.cz může zveřejnit Vámi odeslané hodnocení nákupu našeho internetového obchodu anebo zakoupeného zboží na portálu Heureka.cz, a v případě, že jste registrovaným uživatelem portálu Heureka.cz, může shromažďovat Vámi odeslaná hodnocení v rámci Vašeho uživatelského profilu na uvedeném portálu. V tomto případě je ovšem správcem osobních údajů již provozovatel portálu Heureka.cz, nikoliv naše společnost.

 • V některých případech Vám může poslat žádost o hodnocení zakoupeného výrobku na e-mailovou adresu zadanou v rámci nákupu přímo naše společnost. V tomto případě může být Vámi vyplněné a odeslané hodnocení následně zveřejněno na webových stránkách naší společnosti společně s Vaším křestním jménem.

 • Vaše hodnocení jsou zveřejněna na našich webových stránkách po dobu, po kterou naše společnost prodává hodnocený výrobek. Naše společnost současně uchovává Vaše hodnocení zboží ve své databázi obsahující komunikaci uskutečněnou v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, a to po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby poskytované na hodnocený výrobek.

  Zasílání reklamních sdělení v rámci našich oprávněných zájmů

  dle platných právních předpisů platí, že pokud nakoupíte určité zboží anebo služby v našem internetovém obchodu, může Vám naše společnost na základě svého oprávněného zájmu i bez Vašeho souhlasu zasílat na Vaši kontaktní poštovní adresu, e-mailovou adresu anebo telefonní číslo tištěné reklamní materiály, marketingové e-maily a reklamní SMS týkající se našich výrobků a služeb. V rámci nákupního procesu (nákup bez registrace) můžete zasílání marketingových e-mailů a reklamních SMS odmítnout zaškrtnutím k tomu určeného pole. Další zasílání marketingových e-mailů můžete odmítnout rovněž kliknutím na příslušný link obsažený v každém zaslaném marketingovém e-mailu. Informaci o tom, že si nepřejete, aby Vám naše společnost nadále zasílala své reklamní materiály, nám můžete sdělit rovněž způsoby vymezenými v čl. 1 odst. 1.2 těchto Zásad.

  Obsah zasílaných reklamních materiálů může být personalizován na základě Vašich identifikačních a kontaktních údajů anebo na základě Vašich předchozích nákupů u naší společnosti. Na základě uvedených skutečností můžete být zařazen/a do jedné anebo více zákaznických skupin (segmentů).

  Pro tento účel uchováváme Vaše osobní údaje v naší zákaznické databázi po dobu 5 let ode dne Vašeho posledního nákupu zboží/služby u naší společnosti anebo posledního využití kterékoliv naší zákaznické služby, pokud jste dříve neuplatnil/a námitku vůči takovému zpracování.

  Vyřizování reklamací

  Pokud uplatníte reklamaci zboží anebo služby, které jste zakoupil/a v našem internetovém obchodu, naše společnost bude zpracovávat Vaše kontaktní a identifikační údaje, informace vytvořené naší společností v důsledku uzavření kupní smlouvy, informace o naší vzájemné komunikaci anebo jiném kontaktu souvisejícím s uzavřením a plněním kupní smlouvy, informace související s Vámi uplatněnou reklamací zakoupeného zboží anebo služby (viz výše) a informace o Vašich předchozích reklamacích zboží anebo služby, a to za účelem vydání potvrzení o uplatnění reklamace, posouzení a vyřízení reklamace (musíme zpracovávat kvůli splnění naší zákonné povinnosti), vypořádání reklamace s dodavatelem zboží (v tomto případě se jedná o oprávněný zájem naší společnosti) a konečně za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů (např. za účelem prokázání dodržení zákonem předepsaného procesu vyřizování reklamace anebo určení, obhajoba anebo vymáhání právních nároků před soudem anebo orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů). Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech může naše společnost předat některé Vaše osobní údaje výrobci zboží anebo svému dodavateli, který poskytuje naši společnosti součinnost při posuzování, vyřizování a vypořádání reklamací.

  Pro tento účel uchováváme Vaše osobní údaje v naší zákaznické databázi 4 roky ode dne uplynutí záruční doby poskytované na výrobek.

  ​Další oprávněné zájmy a zákonné povinnosti naší společnosti související s prodejem zboží a služeb

 • V rámci neustále snahy o zlepšování našich služeb zákazníkům naše společnost zpracovává pseudonymizované osobní údaje zákazníků, například číslo objednávky, typ objednaného zboží, množství objednaného zboží, datum doručení objednávky, datum vyřízení objednávky, číslo servisní zakázky, datum vytvoření a vyřízení servisní zakázky, a to za účelem vyhodnocování správnosti nastavení našich vnitřních procesů a kontroly dodržování předepsaných interních postupů ze strany našich zaměstnanců. Jedná se například o případ kontroly, zda byla Vaše objednávka vyřízena ve slibovaném termínu, a pokud nikoliv, z jakého důvodu nebyl termín dodržený. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného zájmu naší společnosti. Vaše pseudonymizované osobní údaje uchováváme pro tento účel maximálně po dobu 1 roku od Vaší objednávky anebo nákupu.

 • V případě, že jste nesplnil/a svůj závazek vůči naší společnosti, že nám z důvodů na vaší straně vznikla škoda či újma, anebo v případě, že naopak Vy uplatňujete své nároky vůči naší společnosti určitými právními prostředky, případně reálně hrozí, že v budoucnosti dojde k uvedeným situacím, můžeme Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném výše v písm. b) zpracovávat rovněž na základě oprávněného zájmu naší společnosti spočívajícím ve vymáhání našich pohledávek a/nebo ochraně práv a právem chráněných zájmů naší společnosti (např. určení, obhajoba anebo vymáhání právních nároků před soudem anebo orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů). Pro tento účel uchováváme Vaše osobní údaje po zákonem stanovenou promlčecí dobu.

 • ​Jak dlouho budeme v tomto případě Vaše osobní údaje zpracovávat?

  V případech vymezených výše v písmenu c) zpracováváme Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů zpracování, případně po dobu vyžadovanou platnými právními předpisy. Poté jsou Vaše osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní doby zpracování osobních údajů jsou uvedeny zvlášť pro každý z výše uvedených účelů zpracování.

 • Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i proto, abychom mohli příslušným dozorovým úřadům prokázat, že řádně dodržujeme zákonem předepsané postupy a dodržujeme zákonné povinnosti. Opět se jedná o zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu naší společnosti. Pro tento účel uchováváme Vaše osobní údaje po dobu 4 let ode dne, kdy nastala skutečnost, která může být předmětem kontroly příslušných státních orgánů.

 • ZABEZPEČENÍ DAT

 • Naše společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, které musí dodržovat všichni naši zaměstnanci. Naši zaměstnanci jsou vázání mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. Taktéž všichni naší smluvní partneři jsou smluvně vázáni dodržovat mlčenlivost, přijímat účinná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a zpracovávat předané osobní údaje pouze způsobem a pro účely stanovené naší společností. Námi používaná infrastruktura a softwarové aplikace jsou náležitě zabezpečeny. O Vaše osobní údaje tedy nemusíte mít obavy. Například, když nám poskytujete osobní údaje online, používáme standardní nástroj pro kódování na internetu – technologii šifrování Secure Socket Layer (SSL), abychom zajistili ochranu informací, které nám poskytujete.

 • VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

 •  

  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  U procesů zpracování osobních údajů, které jsou založeny na Vašem souhlasu (zejména doplňkové marketingové činnosti v rámci registrace na webu), můžete poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat způsoby vymezenými v čl. 1 odst. 1.2 těchto Zásad. Po odvolání Vašeho souhlasu Vám již ale nadále nebudeme moct poskytovat naše doplňkové marketingové služby. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste udělil/a naší společnosti, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, která probíhala před odvoláním souhlasu. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či ochranu našich oprávněných zájmů).

  Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům

  Na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat o tom, zda naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, či nikoliv. Pokud je zpracováváme, máte právo na předložení kopie zpracovávaných osobních údajů, případně zajištění jiného přístupu k nim. Rovněž máte právo na poskytnutí informací o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, o příjemcích, kterým je poskytujeme, době jejich uchovávání, o zdrojích, ze kterých tyto údaje pocházejí, jakož i právo na vysvětlení principů a důsledků prováděného profilování.

  Právo na opravu

  Máte právo na opravu Vašich nepřesných osobních údajů anebo doplnění Vašich neúplných údajů. Pokud jste registrovaný na webových stránkách www.algaz.cz, můžete některé své osobní údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu.

  Právo na výmaz

  V případech stanovených právními předpisy (např. v případě odvolání Vašeho souhlasu, zjištění neoprávněného zpracovávání anebo uplatnění námitky proti zpracování pro přímý marketing) máte právo na to, aby naše společnost vymazala osobní údaje, které o Vás zpracovává. Nedojde ale k výmazu osobních údajů, které potřebujeme kvůli plnění našich zákonných povinností, údajů nezbytných pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a údajů nutných pro ochranu našich oprávněných zájmů anebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

  Právo na omezení zpracování

  V případech stanovených právními předpisy (například do ověření Vaší námitky o nepřesnosti zpracovávaných údajů anebo vyřešení Vaší námitky proti neoprávněnému zpracování Vašich údajů založenému na oprávněných zájmech naší společnosti) máte právo na to, aby naše společnost dočasně omezila zpracování Vašich osobních údajů. V tomto případě bude naše společnost zpracovávat Vaše osobní údaje pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby svých právních nároků, anebo z dalších důvodů vyjmenovaných v právních předpisech.

  Právo na přenositelnost údajů

  V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu anebo kvůli plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a současně se jedná o automatizované zpracování, máte právo požadovat přenos Vašich osobních údajů, které jste nám poskytl/a, jinému správci.

  Právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů

  V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku, aby naše společnost dále tyto osobní údaje k danému účelu nezpracovávala, protože Vaše zájmy, práva a svobody (zejména právo na soukromí) v dané situaci převažují nad oprávněným zájmem naší společnosti na dalším zpracovávání osobních údajů. Pokud vznesete takovou námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, naše společnost bez zbytečného odkladu takové zpracování ukončí.

  Právo na vysvětlení a právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Pokud byste se domníval/a, že při zpracovávání Vašich osobních údajů porušujeme platné právní předpisy, máte právo požádat nás o vysvětlení a odstranění závadného stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

  Společné ustanovení k uplatňování Vašich práv

  Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností můžete uplatnit způsoby vymezenými v čl. 1 odst. 1.2 těchto Zásad.
  Pokud bychom měli pochybnosti o tom, zda žádost podala oprávněná osoba, můžeme Vás vyzvat k poskytnutí dodatečných informací nezbytných k ověření Vaší totožnosti.
  Na Vaše žádosti budeme reagovat bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

verze 12.14 studio zalozweb.cz
Zahradní a lesní technika | Stihl Zlín-Otrokovice , © 2024